เอกชน

ตัวอย่างหน่วยงานเอกชนที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย
ตัวอย่างหน่วยงานเอกชนที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย